Oil & Gas Reinvented Community


Disclaimer website Oil & Gas Reinvented Community De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website (http://www.oil-and-gas-reinvented.com), een website van het samenwerkingsverband “Oil & Gas Reinvented Community” bestaande tussen Siemens A.G., Shell Nederland B.V.. en de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO. Waar op de website Oil & Gas Reinvented
Community wordt genoemd wordt steeds dit samenwerkingsverband bedoeld, alsmede elk van de deelnemers aan dit samenwerkingsverband afzonderlijk. Op andere websites van Oil & Gas Reinvented Community kunnen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Gebruik

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt.

Het is niet toegestaan om de normale werking van deze site te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Hieronder wordt mede begrepen het veranderen van de inhoud, evenals het kraken en hacken van de website.

Oil & Gas Reinvented Community behoudt zich het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.

Hoewel Oil & Gas Reinvented Community zorgvuldigheid heeft betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt Oil & Gas Reinvented Community geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt “in staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen
rekening en risico.

Oil & Gas Reinvented Community geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website. Hoewel Oil & Gas Reinvented Community redelijkerwijs al het mogelijke doet om deze website virusvrij te houden, kan hiervoor geen garantie worden gegeven.

Oil & Gas Reinvented Community garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

In geen enkel geval zijn Oil & Gas Reinvented Community, de individuele deelneemers aan dit samenwerkingsverband of aan hen gelieerde partijen, hun bestuurders, directeuren en/of medewerkers aansprakelijk ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst of inkomsten en verlies aan contracten of orders, die op enigerlei wijze voortvloeit of verband houdt maar niet beperkt hoeft te zijn tot:
1.  defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website;
2.  de informatie die op of via deze website wordt aangeboden (waarbij overigens geldt dat uitingen gedaan op blogs of fora die via deze website toegankelijk zijn, uitingen en/of meningen zijn van de betreffende schrijver en niet aan Oil & Gas Reinvented Community kunnen worden toegerekend);
3.  het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Oil & Gas Reinvented Community of aan u wordt gezonden;
4.  de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website;
5.  misbruik van deze website;
6.  verlies van gegevens;
7.  het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld; of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook indien Oil & Gas Reinvented Community op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Intellectuele eigendomsrechten
Oil & Gas Reinvented Community, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkenrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden
informatie, waaronder mede begrepen software, audio, video, tekst, logo’s en foto’s. Behoudens persoonlijk, niet commercieel, gebruik is het niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Oil & Gas Reinvented Community of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Het is niet toegestaan om de informatie en/of vormgeving te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken.

Informatie van derden

Deze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten die niet onder de controle staan van Oil & Gas Reinvented Community. Deze hyperlinks zijn enkel voor uw gemak opgenomen en betekenen niet dat op of via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten door Oil & Gas Reinvented Community worden aanbevolen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Oil & Gas Reinvented Community aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Online communicatie

Berichten die u per e-mail aan Oil & Gas Reinvented Community stuurt, kunnen door derden worden onderschept, misbruikt of gewijzigd. Oil & Gas Reinvented Community raadt u derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Oil & Gas Reinvented Community te sturen. Gebruik software Op software die kan worden gedownload van deze website is de toepasselijke licentieovereenkomst van toepassing. Behoudens voor zover anders bepaald in de toepasselijke licentieovereenkomst,
wordt de software verstrekt enkel voor gebruik door eindgebruikers en is het maken van enige verdere kopieën, reproducties of het verder distribueren van de software uitdrukkelijk verboden. Met betrekking tot de software gelden uitsluitend garanties voor zover uitdrukkelijk bepaald in de toepasselijke licentieovereenkomst. Oil & Gas Reinvented Community wijst nadrukkelijk enige andere garantie van welke aard dan ook, daaronder mede inbegrepen garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de software niet inbreuk maakt op enig recht, van de hand.

Wijzigingen

De voorwaarden van de disclaimer kunnen door Oil & Gas Reinvented Community te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.

Oil & Gas Reinvented Community behoudt zich het recht voor de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te veranderen of te beëindigen, zonder voorafgaande waarschuwing. Oil & Gas Reinvented Community is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. 

Diversen

Deze disclaimer is vertaald in het Engels. Indien de Engelse versie discrepanties vertoont of tot interpretatieverschillen leidt, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. Alle andere documenten: samenwerkinsgovereenkomst en terms and conditions of use zijn in het Engels. Het lijkt mij het handigst dat ok deze disclaimer uitsluitend in het Engels wordt aangeboden en dan ook
in het Engels geldt (net als de overige terms and conditions)

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, verband houdende met deze website of disclaimer, zullen ter uitsluitende beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage.

Persoonlijke gegevens verstrekt of verzameld via of in verband met deze website, zullen uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van Oil & Gas Reinvented Community’s privacy statement.

Vragen en klachten die betrekking hebben tot de website dienen gericht te worden tot Oil & Gas Reinvented. U kunt online contact met ons opnemen via 
 
Iris Marks
Phone: +31 8886 66 423
Email: iris.marks@tno.nl
 
Reinvented Community Admin Team:
admin@oil-and-gas-reinvented.com
 
Versie 1. September 2015 
    

Disclaimer website Oil & Gas Reinvented Community

The terms of this disclaimer apply to this website (http://www.oil-and-gas-reinvented.com) of the partnership “Oil & Gas Reinvented Community” from partners Siemens A.G., Shell Nederland N.V. and the Netherlands Organization for Applied Scientific Research TNO. On this Website the term Oil & Gas Reinvented Community always refers to this partnership and to any of the participants in this partnership separately. Different terms may apply to other websites of Oil & Gas Reinvented Community. By using the website you agree with this disclaimer.

Use

Unauthorized or improper use of the website or its content may breach intellectual property rights, regulations in respect of privacy, publication and/or communication in the broadest sense of the word. You are responsible for everything you send from the website.

It is not allowed to disrupt the normal operation of this site or to undermine its integrity, which includes changing the content and hacking the website.

The Oil & Gas Reinvented Community reserves the right to end, for whatever reason, the availability of the website and/or of certain services on the web page, or to restrict access to them.

Although the Oil & Gas Reinvented Community has exercised due care to ensure the correctness of the information as stated on the website, Oil & Gas Reinvented Community does not accept any responsibility for it. All content is provided “as is” and “as available”. Decisions which you take on the basis of this information will be at your own expense and risk.

Oil & Gas Reinvented Community does not give any guarantee in respect of the security of this website. Although Oil & Gas Reinvented Community will do everything which is in reason possible to keep this website free of viruses, it cannot give any guarantee for this.

Oil & Gas Reinvented Community does not guarantee that this website will function faultless and without interruption.

Exclusion of liability

The Oil & Gas Reinvented Community, its individual partners, and their directors, managers and employees will never be liable in respect of direct and/or indirect, immaterial or consequential damage including lost profit or income and loss of contracts or orders which in any way results from or is connected with, but does not have to be limited to:
1.  defects, viruses or other faults in equipment and other software in connection with access to or use of this website;
2.  the information which is offered on or via this website (whereby, statements and opinions expressed on blogs or forums which are accessible through this websites), are deemed to be statements and opinions of the respective author only and cannot not to be attributed Oil & Gas Reinvented Community;
3.  the interception, modification or improper use of information sent to Oil & Gas Reinvented Community or to you;
4.  the operation or unavailability of this website;
5.  misuse of this website;
6.  loss of data;
7.  downloading or using software made available through this website, or
8.  claims of third parties in connection with the use of this website.

The exclusion of liability also applies if Oil & Gas Reinvented Community has been informed of the possibility that such damage may occur.

Intellectual property rights

Oil & Gas Reinvented Community, or the entitled party, will reserve all rights (including copyrights, domain names, trademark rights, patents and other intellectual property rights) in respect of all information offered on or through this website, including software, audio, video, text, logos and pictures. Apart from personal, not commercial, use it is not allowed to copy, download or publish in any way, distribute or multiply information on this website without the prior written permission of Oil & Gas Reinvented Community or the entitled party. It is not allowed to copy, multiply or adapt the information and/or design.

Information from third parties

This website may include hyperlinks to other websites which are not supervised by Oil & Gas Reinvented Community. These hyperlinks have only been included for your convenience and do not imply that information, products or services offered on or through these websites are recommended by Oil & Gas Reinvented Community. The use of such hyperlinks is fully at your own risk. Oil & Gas Reinvented Community does not accept any responsibility or liability in respect of the content, use or availability of such websites.

Online communication

Messages which you send by e-mail to Oil & Gas Reinvented Community may be intercepted, misused or changed by third parties. Therefore Oil & Gas Reinvented Community advises not to send confidential information by e-mail to Oil & Gas Reinvented Community.

Use of software

The applicable license agreement applies to software which may be downloaded from this website. Except insofar as provided otherwise in the applicable license agreement the software is only provided for use by end users and any further copying, reproduction or redistribution of the software is expressly forbidden. Any warranties with respect to such software will only apply as
explicitly set forth in the applicable license agreement. Oil & Gas Reinvented Community expressly disclaims any further warranties of any kind, including warranties of merchantability, fitness for any particular purpose or the non-infringement with respect to the software.

Amendments
Oil & Gas Reinvented Community may at any time amend the terms of the disclaimer. Amendments will be effective upon posting on this website.

Oil & Gas Reinvented Community reserves the right to change or terminate the website at its discretion and at any moment it desires, without any prior warning. Oil & Gas Reinvented Community will not be liable for the consequences of amendment or termination.

Miscellaneous

This disclaimer has been translated into English. If the English version shows discrepancies or leads to differences of interpretation, the version in the Dutch language will be decisive.

This website and disclaimer are governed by the laws of the Netherlands. All disputes in connection with this website or disclaimer will be submitted for exclusive settlement to the competent court in The Hague.

Personal data provided or collected through or in connection with this website will exclusively be used in accordance with the terms of Oil & Gas Reinvented Community privacy statement.

Questions and complaints concerning the website should be addressed to Oil & Gas Reinvented Community. You may contact us online at:

Iris Marks
Phone: +31 8886 66 423
Email: iris.marks@tno.nl
 
Reinvented Community Admin Team:
admin@oil-and-gas-reinvented.com 
 


Version 1 September 2015